images/thaiyuh-banner-468x75.png

ยมทูตหน้าขาว-หน้าดำ (黑白无常 - 七爷八爷)

  • พิมพ์

ยมทูตหน้าขาว-หน้าดำ (黑白无常 - 七爷八爷)

ยมทูตของจีนตามศาลเจ้าและในหนังจีน ที่ตนหนึ่งใส่เสื้อขาว ส่วนอีกตนใส่เสื้อสีดำ ทั้ง ๒ ตนนี้ไปไหนมาไหนต้องไปด้วยกัน ขณะที่เทพเจ้าแห่งโชคลาภจะไปไหน ทุกบ้านต่างเปิดประตูต้อนรับ แต่เทพ ๒ องค์นี้ ผู้คนกลับไม่มีใครต้องการ ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้ว ไม่แน่ว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภจะไปหาทุกบ้าน แต่ที่แน่ๆ คือ ยมทูตหน้าขาว – หน้าดำนี้ จะไปหาทุกบ้านและทุกคนเมื่อถึงเวลาอันสมควร โดยไม่เลือกว่า บ้านนั้นหรือคนๆ นั้น จะต้อนรับหรือไม่ก็ตาม

ยมทูตหน้าขาว – หน้าดำ นี้ จริงๆ แล้วมีนัยยะสอนตน เทพทั้ง ๒ มีชื่อเป็นจีนอย่างเป็นทางการว่า “เฮยไป๋อู๋ฉาง” 黑白无常 คำว่า “เฮย” แปลว่า “มืดหรือดำ” มาจากคำว่า “เฮยเทียน” 黑天 ที่แปลว่ากลางคืน คำว่า “ไป๋” แปลว่าขาว มาจากคำว่า “ไป๋เทียน” 白天 แปลว่ากลางวัน ส่วนคำว่า “อู๋ฉาง” แปลว่า “ไม่ยั่งยืน ไม่แน่นอน” (อนิจจัง) คำว่า “เฮยไป๋อู๋ฉาง” จึงมีนัยยะว่า “ชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ทุกคนพร้อมจะตายได้ทุกเวลา (ทั้งกลางวันและกลางคืน)” เพราะฉะนั้น การมีชีวิตอย่างไม่ประมาท ทำวันนี้ให้ดีที่สุด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเมื่อเวลานั้นมาถึง ย่อมไม่อาจผัดผ่อนได้ (อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญา มรณํ สุเว น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา) แต่ทั้งที่ไม่แน่นอน แต่ทุกคนก็ยังประมาท และปลอบใจตนเองว่า “เอาน่า...คงยังไม่ถึงเรา”

ภาพยมทูตขวา-ดำ ที่หมวกยมทูตดำเขียนว่า "正在捉你" แปลว่า "มาจับเจ้านั่นแหละ"

ส่วนป้ายในมือยมทูตขวา เขียนว่า "你可来了" แปลว่า "ในที่สุดเจ้าก็มาจนได้"

เทพ “เฮยไป๋อู๋ฉาง” จะมีจริงหรือไม่ เป็นเรื่องยากที่จะพิสูจน์ เพราะถ้ามีอยู่จริง คนที่ได้พบเจอ ก็หมดโอกาสที่จะมาบอกให้คนอื่นรับรู้แล้ว แต่ที่แน่ๆ ก็คือ คนเราทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจนแก่เด็กสูงต่ำดำขาว ฯลฯ ต้องตายทุกคนและไม่มีใครหนีพ้น


ที่มา: http://www.yokipedia.com/chinesegods/184-2010-09-12-09-07-39