ผิดๆ ถูกๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์


โลกของวิทยาการและเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา ถึงขนาดที่ว่าถ้าคุณไม่ได้ติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีไปหนึ่งวัน คุณก็อาจจะตกเทรนด์เทคโนโลยีไปเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีคำศัพท์ทางด้านเทคโนโลยี ทางด้านคอมพิวเตอร์ออกมาใหม่ๆ มากมาย ผู้ใช้อย่างเราๆ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงนี้โดยตรงจึงต้องตามให้ทันคำศัพท์ใหม่ๆ เหล่านี้ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการ แม้ว่าเราจะติดตามสถานการณ์เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตามที แต่ก็ยังพบว่ายังมีการใช้คำศัพท์ทางด้านนี้ผิดๆ ถูกๆ อยู่เสมอ


จากการที่ได้เข้าร่วมฟังอภิปราย พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ทำให้มีการใช้คำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างผิดๆ มักจะมีให้เห็นตามสื่อต่างๆ ที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชน บทความผลงานวิชาการตามสถาบันการศึกษา อันเกิดมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความเข้าใจผิด และใช้คำผิดๆ นั้นมาจนกลายเป็นเรื่องปกติ กลายเป็นสิ่งที่เคยชินไปแล้วในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัญหาการใช้ศัพท์ไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นจากปัญหาในหลายๆ รูปแบบ ดังต่อไปนี้
คำทับศัพท์ที่มักจะเขียนผิด

การบัญญัติศัพท์ในบางครั้งจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ แต่ก็มักจะมีผู้ใช้สับสน เขียนผิดเนื่องจากไม่รู้วิธีการเขียนคำทับศัพท์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น

internet       อินเทอร์เน็ต       เขียนเป็น       อินเตอร์เน็ต
digital       ดิจิทัล       เขียนเป็น       ดิจิตอล
graphic       กราฟิก       เขียนเป็น       กราฟฟิก
click       คลิก       เขียนเป็น       คลิ๊ก
mouse       เมาส์       เขียนเป็น       เม้าส์
electronics       อิเล็กทรอนิกส์       เขียนเป็น       อิเล็กโทรนิคส์
web site       เว็บไซต์       เขียนเป็น       เว็บไซท์
script       สคริปต์       เขียนเป็น       สคริปท์
software       ซอฟต์แวร์       เขียนเป็น       ซอฟท์แวร์
browser       เบราว์เซอร์       เขียนเป็น       บราวเซอร์
bandwidth       แบนด์วิดท์       เขียนเป็น       แบนด์วิดธ์
e-mail       อีเมล       เขียนเป็น       อีเมล์
supercomputer       ซูเปอร์คอมพิวเตอร์       เขียนเป็น       ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

 

ศัพท์บัญญัติที่มักเขียนผิด

ศัพท์บัญญัติบางคำที่บัญญัติขึ้นมามีผู้นิยมใช้อยู่เป็นจำนวนมาก แต่มักจะเขียนผิดอยู่เสมอก็มีเช่น

Globalization แปลตามศัพท์บัญญัติว่า โลกาภิวัตน์ แต่มักเขียนผิดเป็น โลกาภิวัฒน์

Video แปลตามศัพท์บัญญัติว่า วีดิทัศน์ แต่มักเขียนผิดเป็น วิดีทัศน์ , วีดีทัศน์

คำที่คนนิยม แต่ไม่ถูกหลักการแปล

มีคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศหลายคำที่ถูกแปลขึ้นมาใช้ก่อนที่ทางราชบัณฑิตยสารจะบัญญัติศัพท์ขึ้นมา และมีการใช้กันในวงกว้างจนหลายๆ คนเข้าใจว่าเป็นคำแปลที่ถูกต้อง แต่จริงๆ แล้วเป็นคำที่แปลออกมาอย่างผิดหลักการแปลโดยสิ้นเชิง เช่น

Computer Assisted Instruction หรือ CAI ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย แต่คนกลับนิยมใช้คำว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นการแปลอย่างตรงตัวตามคำแต่ละคำและใช้กันอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษา อาจจะเป็นเพราะเป็นคำที่พูดเข้าใจง่าย และเห็นภาพ จึงทำให้สถาบันการศึกษา ทั่วไปใช้คำๆ นี้กันจนติดปาก แต่ถ้าคำนึงถึงหลักการแปลและหลักความจริงแล้วถือว่าผิดหลักเป็นอย่างยิ่ง เพราะคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถจะช่วยสอนได้ คอมพิวเตอร์ เป็นเพียงอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่บรรจุความรู้ บรรจุบทเรียนที่ผู้สอนถ่ายทอดมายังผู้เรียน คอมพิวเตอร์จึงเป็นเพียงสื่อตัวหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเท่านั้น

Office automation ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า การทำสำนักงานให้เป็นอัตโนมัติ แต่คนนิยมใช้คำว่า สำนักงานอัตโนมัติ ถ้าแปลว่า สำนักงานอัตโนมัติก็จะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างในสำนักงานล้วนแต่เป็นอัตโนมัติ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ความเป็นอัตโนมัติที่กำลังกล่าวถึง หมายถึงงานที่จัดสร้างให้ความเป็นอัตโนมัติ อันได้แก่ งานเอกสาร งานสื่อสาร งานสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประชุมนัดหมาย การกำหนดตารางเวลานัดหมาย เวลาทำงาน

Portal web ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า เว็บศูนย์รวม แต่มีคนใช้คำว่า เว็บท่า และปรากฎว่ามีคนใช้ตามกันจำนวนมาก ความจริงแล้ว portal แปลว่า ประตูใหญ่ แต่คำว่า ท่า ในภาษาไทย จะหมายถึง ท่าเรือ ท่าน้ำ หรือ ท่ารถ เฉพาะคำว่า ท่าเรือเท่านั้น ที่มีความหมายตรงกับคำว่า port แต่ท่าน้ำและท่ารถไม่ได้ใช้คำนี้ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ โดยใช้คำว่า เว็บศูนย์รวม แทน

ศัพท์ที่ไม่นิยมใช้ศัพท์บัญญัติ แต่ใช้ทับศัพท์

คำศัพท์บางคำที่ทางราชบัณฑิตยสถานบัญญัติขึ้นมา ไม่เป็นที่นิยมใช้ เนื่องจากผู้ใช้คิดว่าคำที่บัญญัติขึ้นมานั้นไม่สามารถสื่อความหมายทำความเข้าใจได้ดีเท่ารูปศัพท์เดิม จึงนิยมใช้คำศัพท์มากกว่าคำที่บัญญัติขึ้นมา เช่น

Plotter ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า เครื่องวาด แต่นิยมใช้คำทับศัพท์ว่า พล็อตเตอร์

Transponder ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า ช่องรับส่งผ่านสัญญาณ แต่นิยมใช้คำทับศัพท์ว่า ทรานสพอนเดอร์

Compiler ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลโปรแกรม แต่นิยมใช้คำทับศัพท์ว่า คอมไพเลอร์

Scanner ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า เครื่องกวาดตรวจ แต่นิยมใช้คำทับศัพท์มากกว่า

Smart card ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า บัตรเก่ง แต่นิยมใช้คำทับศัพท์ว่า สมาร์ตคาร์ด

Icon ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า สัญรูป แต่นิยมใช้คำทับศัพท์ว่า ไอคอน

Protocol ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า เกณฑ์วิธี แต่นิยมใช้คำทับศัพท์ว่า โพรโทคอล


คำที่แปลผิดความหมาย

คำศัพท์บางคำผู้แปลแปลขึ้นมาโดยเข้าใจว่า เป็นคำแปลที่ถูกต้อง จึงเผยแพร่จนเกิดการนิยมใช้อย่างแพร่หลาย แต่ปรากฎว่าเป็นคำแปลที่ผิด สื่อความหมายที่ผิดเพี้ยนไปจากรูปศัพท์เดิมอย่างสิ้นเชิง การแก้ไขก็ทำได้ค่อนข้างยาก เพราะมีการใช้กันในวงกว้างจนกลายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่น

graph กราฟ หรือที่ใช้ในวงวิชาการว่า แผนสถิติ แต่ปรากฎว่าในโปรแกรม Microsoft Office กลับใช้คำว่า แผนภูมิ ซึ่งเป็นความหมายของคำว่า chart ไม่ใช่ graph

virtual reality ความเป็นจริงเสมือน (หมายถึงการที่ผู้ใช้ใส่ถุงมือสัมผัสและจอภาพสวมศรีษะแล้วจะเสมือนเข้าไปอยู่ในความจริงของสิ่งแวดล้อมที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้น) แต่เรามักจะพบว่ามีการแปลคำว่า virtual reality ว่า ความจริงเสมือน ซึ่งหากจะใช้คำว่าความจริงแล้วรากศัพท์ต้องมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า truth

คำที่ไม่ได้บัญญัติแต่คนเข้าใจผิดคิดว่าบัญญัติ

มีคำศัพท์หลายๆ คำที่ใช้คำแปลกๆ ที่เราๆ ท่านๆ เคยได้ยินกันมา และหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นคำที่ทางราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้บัญญัติขึ้นมา แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่นักวิชาการท่านหนึ่ง แปลความหมายขึ้นมาอย่างตรงตัว (เกินไป) แต่เป็นคำที่อ่านแล้วแปลก ตลก จึงทำให้คนจำได้แม่นยำและนำไปพูดต่อๆ กันไป เช่น

Intelligence คำๆ นี้มีความหมายหลายอย่าง อาจจะหมายถึง ข่าวกรอง หรือความฉลาด ก็ได้ แต่เมื่อนำคำนี้มาใช้ในแวดวงคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการผู้บัญญัติศัพท์ได้เลือกบัญญัติศัพท์ต่างกันตามบริบท เช่น

Intelligent building ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า อาคารอัจฉริยะ

artificial intelligence ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติไว้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้กันอยู่แล้วก่อนที่จะบัญญัติ

คำที่ไม่ได้บัญญัติแต่คนเข้าใจผิดคิดว่าบัญญัติ

มีคำศัพท์หลายๆ คำที่ใช้คำแปลกๆ ที่เราๆ ท่านๆ เคยได้ยินกันมาและหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นคำที่ทางราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้บัญญัติขึ้นมา แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่นักวิชาการท่านหนึ่งแปลความหมายขึ้นมาอย่างตรงตัว (เกินไป) แต่เป็นคำที่อ่านแล้วแปลก ตลก จึงทำให้คนได้แม่นยำและนำไปพูดต่อๆ กันไป เช่น

hardware คนเข้าใจผิดว่าราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า กระด้างภัณฑ์ แต่ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องคือ 1. ส่วนเครื่อง , ฮาร์ดแวร์ 2. ส่วนอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์

software คนเข้าใจผิดว่าราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า ละมุนภัณฑ์ แต่ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้องคือ ส่วนชุดคำสั่ง , ซอฟต์แวร์

joystick คนเข้าใจผิดว่าราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า แท่งหรรษา แต่ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้อง คือ ก้านควบคุม

pop-up menu คนเข้าใจผิดว่าราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า เมนูโผล่ แต่ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้อง คือ รายการเลือกแบบผุดขึ้น

pop-up window คนเข้าใจผิดว่าราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า หน้าต่างโผล่ แต่ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้อง คือ หน้าต่างแบบผุดขึ้น วินโดว์แบบผุด

Windows คนเข้าใจผิดว่าราชบัณฑิตยสถานบัญญัติว่า พหุบัญชร แต่ศัพท์บัญญัติที่ถูกต้อง คือ วินโดวส์ แต่ถ้า ไม่เติม s จะใช้คำว่า หน้าต่าง วินโดว์

ส่งท้าย

ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็จะกลายเป็นความเคยชิน ทำให้ภาษาผิดเพี้ยนไปในที่สุด ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงไม่ควรเพิกเฉยและปล่อยให้เป็นเพียงหน้าที่คนของใครหรือหน่วยงานเพียงหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้น แต่ควรจะช่วยๆ กันแก้ไข วิธีการแก้ไขที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ก็คือ เผยแพร่คำศัพท์ที่ถูกต้องออกไป ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอน นักเรียน นักศึกษา ผู้เขียนบทความทางวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแผพร่ออกสู่สาธารณชน หรือ สื่อมวลชนควรจะช่วยกันในจุดนี้ เพื่อให้ภาษาที่ใช้กันเป็นภาษาสากล เป็นภาษาที่ถูกต้อง ไม่วิบัติไปหมือนที่หลายๆ ฝ่ายกำลังวิตกกังวล

อ้างอิง

เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน


ที่มา : http://www.ku.ac.th/e-magazine/january47/it/com.html


Additional information

server monitoring service website server monitoring
View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |