วันแรงงาน (May Day)

 วันแรงงาน (May Day)

ประวัติวันแรงงาน


แรงงานแห่งชาติ (National Labour Day) บ้างเรียกว่า วันกรรมกร หรือฝรั่งเรียกว่า วันเมย์เดย์ (May Day) มีประวัติยาวนานกว่า ๑๐๐ ปี
วันแรงงานมีต้นกำเนิดที่สัมพันธ์กับฤดูกาล เนื่องจากในช่วงเดือน พ.ค. ประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษต่างเป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ชาวเมืองที่ตรากตรำทำงานหนักจึงถือเอาวันเริ่มต้นของเดือน พ.ค. เป็นวันหยุดงานเพื่อพักผ่อน เดิมในอดีตใช้คำว่า Labour Day มีความหมายตรงตัวว่า วันกรรมกร

 

ต่อมา ค.ศ. ๑๘๘๙ ที่ประชุม สภาสังคมนิยมสากล ที่กรุงปารีส ได้ลงมติให้ถือว่าวันเมย์เดย์หรือ ๑ พ.ค. ของทุกปีเป็นวันหยุดที่ระลึกของ กรรมกรสากล และหลายชาติได้ประกาศให้เป็น วันแรงงานแห่งชาติ ไปในตัว แต่ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา มิได้ถือเอาวันที่ ๑ พ.ค. เป็นวันแรงงานแต่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือน ก.ย. เป็นวันแรงงานแห่งชาติแทน

จุดมุ่งหมายของการกำหนดให้มีวันแรงงานแห่งชาติขึ้นก็ เพื่อเป็นวันเตือนใจประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำ ประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ และการเฉลิมฉลองวันแรงงานแห่งชาติ มักจะไม่แสดงออกทางการเมือง เว้นแต่ในประเทศที่มีการปกครองระบบคอมมิวนิสต์บางประเทศ

สำหรับ ประเทศไทย จัดงานวันแรงงานแห่งชาติครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ และ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๐ เม.ย. พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้ ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานประจำปี ในวันแรงงานแห่งชาติได้จนถึงปัจจุบัน

ในต่างประเทศมีวันแรงงานมาช้านานแล้ว หลายประเทศกำหนดวันที่ ๑ พฤษภาคม หรือ "May Day" เป็นวันแรงงาน แต่ก็มีบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ถือวันอื่นเป็นวันแรงงาน แต่โบราณในยุโรปถือว่า วันเมย์เดย์ เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใหม่ในทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริงในพิธีการนำเอาต้นไม้มาตกแต่งประดับให้สวยงาม และสมมติคนหรือตุ๊กตาให้เป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรขึ้น เพื่อทำการบวงสรวงบนบานขอให้ปลูกพืชได้ผลดี ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ทางภาคเหนือของยุโรปมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ประเพณีนี้ยังสืบทอดปฏิบัติต่อมาในชนบทของเกาะอังกฤษจนกระทั่งทุกวันนี้

จากการที่มีวันเมย์เดย์เป็นวันหยุดพัก ผ่อนประจำปี ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศจึงถือเป็นวัรหยุดงานของคนทำงาน วันหยุดตามประเพณีของแรงงานทั่วไป วันฉลองและวันรื่นเริงของผู้ใช้แรงงาน ความหมายของวันเมย์เดย์จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ครั้น พ.ศ. ๒๔๓๓ จึงมีการเรียกร้องในหลายประเทศในทางตะวันตก ให้ถือวันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ในปี พ.ศ.๒๔๓๓ ประเทศไทยในยุโรปหลายประเทศได้เริ่มฉลองวันแรงงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม และดำเนินสืบมาจนถึงปัจจุบัน ในประเทศอังกฤษ มีการฉลองวันแรงงานเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๓๕ โดยถือเอาวันอาทิตย์แรกหลังวันที่ ๑ พฤษภาคมเป็นวันแรงงานที่กรุงลอนดอน มักจะมีการชุมนุมกันที่ไฮด์ปาร์ค

วัตถุประสงค์ของวันแรงงานที่นานาประเทศ กำหนดขึ้น ก็เพื่อเป็นวันเตือนใจให้ประชาชนตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่ เศรษฐกิจของประเทศ ความสะดวกสะบายในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกวันนี้ ผู้ใช้แรงงานมีส่วนสร้างขึ้นทั้งสิ้น จึงได้ควรมีการระลึกถึงและตระหนักในความสำคัญของแรงงานพอสมควร วันแรงงานถือเป็นเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะ การฉลองวันแรงงานทั่วๆ ไปจะไม่นิยมแสดงออกทางการเมือง

สำหรับในประเทศไทย เมื่อระหว่าง พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๙ มีการตื่นตัวในเรื่องการก่อตั้งองค์การลูกจ้าง ขณะนั้นกฏหมายแรงงานยังไม่มี จึงตั้งขึ้นในนามของสมาคมกรรมกรไทยและสมาคมเสรีแรงงานแห่งประเทศไทย กรรมการและผู้แทนของสมาคมเหล่านี้ มีโอกาสประชุมกิจกรรมด้านแรงงานในต่างประเทศ และได้ความรู้ว่าหลายประเทศถือเอาวันที่ ๑ พฤษภาคมเป็น "วันแรงงาน" ต่อมาในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๙๙ คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกวันแรงงานได้จัดให้มีการประชุมขึ้น ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรกำหนดควรกำหนดให้วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกแรงงานในประเทศไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ทางราชการรับรองวันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันที่ระลึกของแรงงาน ดังนั้น ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๔๙๙ ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ถือเอาวันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๐๐ ได้มีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.๒๔๙๙ บัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานประจำปีในวันกรรมกรแห่งชาติ คือวันที่ ๑ พฤษภาคม

พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.๒๔๙๙ มีอายุได้ ๑๘ เดือน ก็ถูกยกเลิกไป จึงมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ เข้ามาแทนที่ โดยให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดเรื่องการคุ้มครอง แรงงาน และกำหนดวันกรรมกรเป็นวันหยุดตามประเพณีเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นผันแปรเป็นช่วงๆ ไป จึงมีคำชี้แจงจากกระทรวงออกมาแต่ละปีเตือนให้นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวัน ที่ ๑ พฤษภาคม แต่ขอร้องมิให้มีการเฉลิมฉลองทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๑๗ ทางการเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะเปิดให้มีการเฉลิมฉลองตามสมควร จึงมอบให้กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดการฉลองวันแรงงานแห่งชาติขึ้นที่สวนลุมพินี ซึ่งมีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีไทย มีนิทรรศการแสดงความรู้และกิจกรรมของแรงงาน มีการอภิปราย มีการละเล่นต่างๆ และนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยแก่พี่น้องชาวแรงงานทั่วราชอาณาจักร

การบริหารแรงงานแต่เดิมอยู่ในความรับผิด ชอบของกระทรวงมหาดไทยแต่ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่า ควรจะได้มีการยกระดับหน่วยงานบริหารด้านแรงงานให้มีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ อย่างเพียงพอ เพื่อการคุ้มครองดูแลผู้ใช้แรงงานที่มีอยู่ประมาณ ๓๐ ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำและด้อยโอกาสในสังคม ดังนั้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๖ จึงได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้การบริหารแรงงานได้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ


 

 

 

 

Additional information

server monitoring service website server monitoring
View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |