พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

งานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ( Buddhajanyanti: The Celebration of 2,600 Years of the Buddha’s Enlighthenment.)

ความเป็นมา

วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นอภิลักขิตกาลที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี นับเป็นวโรกาสมหามงคลพิเศษที่นำความปลาบปลื้มปีติมาสู่มวลมนุษย์พุทธ ศาสนิกชน ทั่วทั้งโลก โดยประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวาย เป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งนิยมเรียกว่างานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ได้สรุปประเด็นความสำคัญของวาระดังกล่าวเสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นพิเศษ โดยคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพ และให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕

วาระ โอกาสพิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี ในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ได้มีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการจัดงาน เฉลิมฉลองเป็นพิเศษ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดงานถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสที่พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นอำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ครบ ๒,๖๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นับจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ โดยเน้นบูรณาการการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทรงสั่งสอนสู่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างกว้างขวาง รวมถึงกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคม

แนวคิดในการจัดงาน

จัดงานในนามของรัฐบาลไทย โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชาวพุทธนานาชาติรู้จักประเทศไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ขณะเดียวกันที่สำคัญก็คือ จะต้องทำให้ ชาวพุทธในเมืองไทย เกิดความตื่นตัวมากขึ้นด้วย โดยมีองค์กรต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อน พร้อมทั้งเชิญชวนแขกของรัฐบาล และผู้นำชาวพุทธนานาชาติเข้าร่วมงาน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ใช้สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ โดยกำหนดให้ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางการจัดงาน และ สถานที่จัดงานอื่น ๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรม อย่างเป็นเอกภาพพร้อมเพรียง ในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

รูปแบบของการจัดงาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย

(๑) ด้านการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนในการจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม

(๒) ด้านวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอนโดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทั้งนานาชาติ และการประชุมสัมมนาวิชาการภาคภาษาไทย โดยให้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาพระพุทธศาสนา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
ในการสัมมนาทางวิชาการ (ภาคภาษาไทย) โดยหัวข้อการสัมมนา เป็นเรื่องราวพระพุทธศาสนากับศาสตร์ต่าง ๆ เช่น พระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หรือเป็นการบรรยายธรรมสัญจร

(๓) ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเครือข่าย เช่น มูลนิธิ หอจดหมาดเหตุ เป็นต้น จัดหาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และการแสดงภาพยนตร์เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการแสดงอันบ่งบอกถึงการส่งเสริมและประกาศสรรเสริญพระคุณขององค์ สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศบนเวทีนานาชาติ ให้เกิดความยิ่งใหญ่ในการจัดงานวิสาขบูชาโลก

ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


Additional information

server monitoring service website server monitoring
View My Stats
P&T Hosting Co., Ltd. :: บริการ | จดโดเมนเนม | เว็บโฮสติ้ง | VPS | Co-location |